Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi provozovatelem e-shopu, Bauch Money s.r.o., se sídlem Haštalská 13, Praha 1, 110 00, IČO: 05607990, bankovní spojení (číslo účtu): 2800340934/2010, jako dodavatelem zboží (dále jen „Dodavatel“) a zákazníkem na straně druhé (dále jen „Objednatel“), a uplatní se pro nabídku, prodej a dodávku zboží dle výběru v internetovém obchodu na adrese www.hypno808.cz (dále jen „Obchodní podmínky“). 

  1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Obchodní podmínky ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (smlouvy o dílo) a dále blíže upřesňují práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele při realizaci nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu. 

1.2. Kromě Obchodních podmínek se řídí právní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jedná-li se na straně zákazníků o „koncové spotřebitele“. Na vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem – podnikatelským subjektem, tj. podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, se použije zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

1.3. Odesláním elektronické objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky, bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení a jeho objednávka se tímto okamžikem stává závaznou pro obě strany. 

  2. Objednávání

2.1. Zboží z internetového obchodu lze objednat z katalogu na internetové adrese www.hypno808.cz. Objednávku je možné učinit vložením do nákupního košíku prostřednictvím webového rozhraní. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednatel je ve vlastním zájmu povinen uvádět přesné a pravdivé kontaktní údaje. 

2.2. Objednatel je povinen v objednávce uvést tyto údaje: 

a) jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, 

b) přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, 

c) IČ Objednatele, je-li podnikatelem, 

d) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), 

e) počet kusů, barvu, materiál a velikost objednaného zboží, 

f) způsob doručení, 

g) platební metodu. 

2.3. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Objednateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli Objednatele kontaktovat za účelem ověření objednávky. Odmítne-li následně Objednatel objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 

2.4. Objednávka bude Dodavatelem potvrzena odesláním e-mailové zprávy Objednateli, což se zároveň považuje za okamžik uzavření kupní smlouvy (smlouvy o dílo). Automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku nelze považovat za závazné potvrzení objednávky ze strany Dodavatele, jedná se pouze o potvrzení doručení objednávky. Závazné potvrzení bude uskutečněno až další elektronickou zprávou. 

2.5. Vzhledem k tomu, že některé druhy zboží jsou odebírány od externích dodavatelů, Dodavatel nezaručuje, že objednané zboží bude v okamžiku objednání dostupné. V takovém případě o tom bude Dodavatel neprodleně Objednatele informovat prostřednictvím komunikačního prostředku, který Objednatel uvede v objednávce (e-mail, telefon). V případě, že Objednatel neuvede na sebe funkční kontaktní spojení a nebude jej možné neprodleně kontaktovat, Dodavatel nezaručuje, že zboží bude dodáno. 

  3. Zrušení objednávky

3.1. Objednatel může zrušit nebo změnit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Pokud dojde ke stornování po potvrzení objednávky, je Objednatel povinen Dodavateli nahradit případnou škodu vzniklou Dodavateli tímto jednáním. Dodavatel uplatní svůj nárok na náhradu škody zejména v případech, kdy zboží bylo vyrobeno zákazníkovi přímo na míru nebo pocházelo od jiného dodavatele a Dodavateli tak vznikly v souvislosti s neuskutečněnou objednávkou zbytečně vynaložené náklady. 

3.2. V případě, že po potvrzení objednávky Dodavatel zjistí, že zboží se již nevyrábí, nedodává, zboží není možné obstarat od externích dodavatelů, nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky, má právo objednávku Objednatele zrušit a neprodleně jej kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. Jestliže Objednatel v tomto případě již uhradil kupní cenu, Dodavatel je povinen tuto částku vrátit zpět, buď převodem na účet Objednatele, nebo jiným způsobem, který si strany vzájemně dohodnou, a to v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14ti pracovních dnů. 

3.3. Pokud si Objednatel nepřevezme objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované Dodavatelem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. 

3.4. Zboží, které si Objednatel neodebral ani po opětovném kontaktování Dodavatelem může Dodavatel dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Dodavatele vymáhat na původním Objednateli náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.3. 

  4. Ceny a způsob platby

4.1. Ceny uvedené na stránkách www.hypno808.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Pokud dojde mezi odesláním objednávky a jejím vyřízením ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 

4.2. Zboží lze uhradit převodem na bankovní účet Dodavatele a prostřednictvím služby PayPal s adresou hugo@hypno808.cz. Řádně vyplněná objednávka se stává platnou a závaznou v momentě připsání peněz na účet Dodavatele. Při placení převodem na účet uvede Objednatel jako variabilní symbol čtyřmístné číslo objednávky. K ceně zboží je připočítána cena poštovného, balného. 

4.3 Zboží bude Objednateli odesláno po zaplacení, přičemž za den zaplacení se považuje den připsání plné částky odpovídající kupní ceně na bankovní účet Dodavatele. 

4.4. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo na Objednatele. 

4.5. Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Objednatele. Při prodlení se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení v zákonné výši podle příslušných právních předpisů. 

4.6. Slevy a akční nabídky platí výhradně po určenou dobu a při splnění podmínek ke každé jednotlivé akci. Podmínky a doba trvání slev/akcí jsou uvedeny na stránkách www.hypno808.cz.

  5. Dodací podmínky

5.1. V současné době funguje pouze dodávka zboží v rámci území České a Slovenské republiky + další státy EU. Zásilky do jiných zemí jsme ochotni vyřídit na základě osobní dohody. 

5.2. Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky. Zboží bude vyexpedováno v závislosti na dostupnosti skladem, druhu a množství zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od potvrzení objednávky. Rychlost skutečného zpracování a vyřízení objednávky však závisí také od okamžiku převzetí zboží dopravcem. 

5.3. U objednávek, u nichž je zboží zhotovováno zákazníkovi na míru, je dodací lhůta prodloužena na 28 dnů od potvrzení objednávky. 

5.4. O průběhu odeslání bude Objednatel informován e-mailem nebo telefonicky. V případě, že některé zboží nebude dostupné skladem, Dodavatel bude Objednatele kontaktovat s upřesněním termínu dodání. Ve výjimečných případech nezávislých na vůli Dodavatele, kdy ani s vynaložením odborné péče nelze dodržet určenou dodací lhůtu nebo při zásahu vyšší moci si Dodavatel vyhrazuje právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit. Není-li v možnostech Dodavatele odeslat objednané zboží do uplynutí 14. (resp. 21.) dne od potvrzení objednávky, je o tom povinen Objednatele vyrozumět, a nedohodnou-li se strany na náhradním termínu dodání, Dodavatel je povinen Objednateli vrátit zaplacenou kupní cenu v plné výši. 

5.5. Zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty, a.s. na kontaktní adresu, kterou Objednatel uvede v objednávkovém formuláři. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na množství a charakter přepravovaného zboží. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a daňový doklad. 

5.6. Při převzetí zboží od dopravce doporučujeme balík ihned zkontrolovat. Pokud je zboží viditelně poškozeno nebo dodáno s poškozeným obalem, Objednatel má možnost sepsat protokol o poškození zásilky s dopravcem, neboť Dodavatel za vady způsobené přepravou neodpovídá. Objednatel není povinen poškozené zboží od dopravce přebrat, zároveň však musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit Dodavateli písemně (e-mail se rovněž považuje za písemnou formu), a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození zásilky nebude brán zřetel. 

5.7. Okamžikem převzetí zboží Objednatelem přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. 

  6. Záruční doba a reklamace 

6.1. V závislosti od právní povahy Objednatele (tj. podnikatel či nepodnikatel) se na právní vztahy při reklamaci přiměřeně použije ustanovení občanského nebo obchodního zákoníku. Podrobnosti týkající se záruky včetně jejího rozsahu, podmínek, doby platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí jsou též u některých výrobků uvedeny v záručním listu. 

6.2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Objednatelem a činí 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Dodavatel poskytuje záruku za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou (smlouvou o dílo), zejména že je bez vad, že má odpovídající jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popisované v nabídce, že odpovídá požadavkům právních předpisů a že je dodáno v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti s veškerým příslušenstvím. V případě, že věc není v souladu s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou. 

6.3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud Objednatel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží. 

6.4. Objednatel je povinen zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli. Totéž se týká situace, kdy Objednatel zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě (smlouvě o dílo), a to podle požadavku Objednatele, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě s Objednatelem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit (blíže upřesněno níže). 

6.5. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Vady se dělí na odstranitelné a neodstranitelné.


Vady odstranitelné: 

6.6. Za odstranitelné se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. 

6.7. V případě výskytu odstranitelné vady má Objednatel právo, aby byla tato vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, anebo Objednateli vzniká právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy za předpokladu, že: 

1. Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě. 

2. Objednatel nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. 

6.8. Objednatel má u odstranitelných vad právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady, jen pokud není možné provést odstranění vady nebo výměnu. 


Vady neodstranitelné:

6.9. Za neodstranitelné se považují takové vady, které nelze odstranit nebo jejich odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. 

6.10. V případě výskytu neodstranitelné vady má Objednatel právo na výměnu věci nebo její součásti nebo na odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že vada brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno. 

6.11. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a Objednatel nepožaduje výměnu zboží, má též právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. 

6.12. Jakmile Objednatel uplatní některé ze zákonných práv odpovědnosti za vady, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Dodavatelem jinak. 

6.13. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Objednatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Dodavatel neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným či násilným zacházením, neodbornou manipulací ze strany Objednatele nebo třetí osoby, nebo postupem v rozporu s uživatelským návodem. Záruka se rovněž nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku, závady vzniklé působením živlů, nadměrným zatěžováním a pod. 

6.14. Dodavatel rovněž odpovídá za všechny skryté vady zboží, které se vyskytnou během záruční lhůty. 


Postup při reklamaci: 

a) Objednatel může uplatnit reklamaci: 

1. písemně, na adrese Haštalská 13, 110 00, Praha 1.

2. telefonicky, na tel. +420 776 395 808. 

3. e-mailem, na adrese shop@hypno808.cz 

Informace o stavu reklamace je možné získat na tel.: +420 776 395 808. 

b) Řádná reklamace je možná pouze při zaslání nákupního dokladu na email shop@hypno808.cz, tj. elektronické faktury. Reklamační zpráva musí obsahovat datum dodání zboží, druh výrobku, dodané množství, popis závady, kontaktní údaje reklamujícího a návrh způsobu řešení. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Dodavatel reklamační řízení jen pokud Objednatel jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.hypno808.cz.

6.15. písm. a). Je-li vadná pouze součást věci, má Objednatel nárok na výměnu pouze této součásti. Zboží je třeba zaslat v původním obalu. Případný rozdíl mezi cenou původního a vyměněného výrobku uhradí Objednatel, nebo mu bude převyšující částka vrácena. Výměnu zboží zasláním doporučujeme předem projednat telefonicky. 

6.16. V případě zájmu Objednatele o výměnu věci Objednatel zašle reklamované zboží na adresu uvedenou v bodu 

6.17. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci v co nejkratší možné době, nejpozději do 30ti dnů od jejího vzniku. Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován prostřednictvím emailu.

6.18. Po uplynutí 24 měsíců od počátku záruční doby zaniká odpovědnost Dodavatele za vady zboží, které nebyly v této lhůtě Objednatelem uplatněny (nevztahuje se na výrobky, u nichž delší záruční lhůta vyplývá ze záručního listu). V případě provedení záruční opravy se záruka prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku provádění opravy nemohl Objednatel věc řádně užívat. 

  7. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

7.1. U zhotovení věcí na zakázku může Objednatel od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla (zakázky), je však povinen zaplatit zhotoviteli (resp. Dodavateli) částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy Objednatel odstoupí od smlouvy před tím, než zhotovitel započne objednávku zpracovávat, je toto odstoupení bezplatné. Pokud však již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí Objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím. 

7.2. V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel (pokud se jedná o spotřebitele-nepodnikatele, tj. osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a která zakoupila zboží přes internet) oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Objednatel v takovém případě písemně kontaktuje Dodavatele se žádostí o odstoupení od smlouvy za současného uvedení data objednávky, čísla faktury, variabilního symbolu platby, kontaktní adresy a uvedením způsobu, jímž mají být peníze vráceny. Objednatel však nemůže odstoupit od smlouvy v případě zhotovení věci na zakázku, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst. 8 písm.c) občanského zákoníku, která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu. 

7.3. Zboží lze zaslat zpět balíkem obyčejně nebo doporučeně na adresu: Hštalská 13, Praha 1, 110 00. Dobírky nebudou přijaty. Vrácené zboží musí být zjevně nepoužité, nepoškozené, se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, s originálem dokladu o koupi a v jeho původním obalu. Nebude-li vrácená zásilka splňovat tyto podmínky, odstoupení od smlouvy bohužel nebudeme moct akceptovat. Při zpětném zaslání doporučujeme Objednateli zásilku pojistit proti případné ztrátě. Náklady spojené s doručováním se Objednateli nevrací. 

7.4. Při splnění všech výše uvedených podmínek budou peníze zaslány zpět způsobem, který si Objednatel zvolil (tj. poštovní poukázkou nebo převodem na účet), a to nejpozději do 30 dnů od doby, kdy Dodavatel obdrží vrácenou zásilku. Dodavatel proplácí zpět jenom cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné. Vrácená kupní cena bude ponížena o částku představující náklady vynaložené Dodavatelem na dopravu zboží a poplatky za vrácení peněz. K faktuře bude vystaven dobropis. V případě nevrácení kompletní zásilky či za jiného nesplnění podmínek Dodavatel vyzve Objednatele k odstranění nedostatků, přičemž termín vrácení kupní ceny se tímto posouvá o dodatečnou lhůtu 14 dnů. Nedojde-li k odstranění vad ani po uplynutí dodatečné lhůty 14 dnů, zásilka bude vrácena zpět odesílateli (tj. Objednateli) na jeho vlastní náklady. 

  8. Ochrana osobních údajů

8.1. Objednatel dobrovolně souhlasí s tím, aby osobní údaje poskytnuté v rozsahu, které Objednatel vyplnil v objednávkovém formuláři, nebo které byly o něm získány na základě realizace objednávky byly zpracovány Dodavatelem a dalšími externími dodavateli služeb za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy, vyřízení reklamace, informování o skutečnostech, které přímo souvisí s objednávkou či reklamací, poskytování informací o zboží, cenách atd. 

8.2. Dodavatel se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté Objednatelem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Objednatelem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému Dodavatele a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. 

  9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (smlouvy o dílo) a jsou platné a účinné od 17. 11. 2011. 

9.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.